Tuesday, August 26, 2008

Missionaries in Thailand

โดยปกติแล้วคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธนับถือพระเยซูเป็นที่เคารพบูชา ดังนั้น จึงทำให้เขาใช้คำว่า “พระ” ก่อน “พุทธเจ้า” เพราะว่าโดยปกติแล้วคนที่นับถือศาสนาพุทธจะไม่ทำตัวเป็นศัตรูกับศาสนาอื่น ๆ

นั้นนับว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่คนไทยควรจะรับรู้ว่า บางศาสนามองพุทธศาสนาว่าเป็น คู่แข่ง โดยส่วนมากแต่ก็ไม่ทั้งหมด คนคริสเตียนเชื่อว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธหรือคนที่ไม่นับถือคริสเตียนจะไปสู่นรกเมื่อตายไปแล้ว

แล้วอีกอย่างคือ คนคริสเตียนส่วนใหญ่เชื่อว่านั้นเป็นหน้าที่ที่จะชักชวนคนพุทธให้กลายมาเป็นคริสเตียน บางครั้งอาจจะเป็นเพราะว่าในคัมภีร์ไบเบิลพระเจ้าท่านได้สั่สอนผู้ติดตามของเขาให้เป็น “ผู้ตกคน” ความเชื่อเหล่านี้ได้เผยแพร่ไปทั่วโลกเพื่อที่จะพยายามชักนำคนที่ไม่เชื่อให้กลายเป็นคริสเตียน คุณสามารถพบเห็นบุคคลเหล่านี้ได้ทั่ว ๆ ไป ในกรุงเทพ และที่ ๆ คนจะได้รับการศึกษาและอาหารโดยปราศจากค่าใช้จ่ายเมื่อเปลี่ยนศาสนาเป็นคริสเตียน เช่น ภาคอีสาน บางครั้งคณะผู้สอนศาสนาจะเชื่อเชิญคุณให้ร่วมงานเลี้ยงด้วย (โดยปราศจากแอลกอฮอล์) เพื่อที่จะชักชวนคุณให้กลายมาเป็นคริสเตียน

ผมไม่ได้เขียนบทความนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะต่อต้านคนคริสเตียนและศาสนาอื่น ๆ แต่บ่อยครั้งที่คนไทยมักจะหลงเชื่อความจุดประสงค์ของผู้สอนศาสนา คนไทยจึงควรตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อศาสนาและวัฒนธรรมไทย จากคนที่คลั่งไล้ศาสนาเหล่านี้

ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในประเทศไทย คุณจะรู้ว่าบางคนดูหมิ่นพุทธศาสนามาก แต่ถ้าคุณอยู่ในประเทศไทยจะคุณไม่สามารถรับรู้ เพราะ บางครั้งคุณไม่สามารถซื้อหนังสือ หรือรับข่าวสารที่ดูถูกดูหม่นพุทธศาสนาได้นี้คือเวปไซต์ตัวอย่างที่ที่ดูหมิ่นพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ผมจะให้ลิงค์กับคุณเพื่อที่จะพิสูจน์ประเด็นนี้ของผม

*******************

Thai Buddhists usually accept Jesus into their pantheon of holy figures. That’s why they put the word “pra” before “Jesus”. That’s because Buddhists don’t usually see themselves as being in conflict with other religions.

That’s very nice, but Thais need to know that some religions definitely do see Buddhism as a competitor. Many, though not all, Christians, believe that Buddhists and other non-Christians go to hell when they die.

What’s more, many Christians believe that it is their duty to convert Buddhists. Perhaps this is because, in the Bible, Jesus instructs his followers to be “fishers of men”. These believers travel around the world trying to convert non-believers. You can see some of these people in Bangkok, but there are more of them in places like Isan, where people can get free education and food if they change religion. Sometimes, these missionaries will simply invite people to a “party” (no beer!) in order to convert you.

I’m not writing this to bash Christians and other evangelicals. But Thais are often very naïve about the intentions of missionaries. Thais should be aware of the threat to Thai culture from these religious fanatics.If you have lived outside of Thailand, you may know that some people are very insulting to Buddhism. If you live inside Thailand, you probably don’t know this, because you can’t buy books that insult Buddhism. Here’s an example of a website that insults Buddhism and Thai culture. I give you this link to prove my point.

***********************

No, I didn't translate myself!

The sentiment is earnest. Most Thais don't seem to have a clue about the evangelical, viral nature of some belief systems.

In a weird sense, though, the tolerance of most Buddhists toward other religions may actually provide some immunity to these viruses. When evangelicals begin their Jesus spiel, the Thai Buddhist reaction may be, "bring him on...give me a pic and I'll add it to my shrine".

In the future, I hope to add some photos to this page. I've been told of several fanatical Thais in Bangkok, wearing placards, sporting mini speaker systems, and warning of Armageddon. If you have any such photos, please send them my way!

***************

Dec 26, 2008: Oooh, Santa has granted my wish! With permission from the photographer, below are a couple shots of an aforementioned loonie. You see "Jesus is the Redeemer" in the first pic, and "The Result of Evil is Death" in the second.
Jan 28, 2009: More!

No comments: